ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Διαδικασία εγγραφής, επιλογής/αξιολόγησης και φοίτησης σε σχολή Προπονητών UEFA/ΕΠΟ

τελευταία ενημέρωση 06/08/2020

 

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης λειτουργίας μιας σχολής προπονητών στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αρχίζει μια σειρά ενεργειών από μέρους του Τμήματος Μητρώου Προπονητών, της Διοίκησης της Σχολής και των υποψήφιων προπονητών με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας με την απονομή των διπλωμάτων.

 

Ως πρώτο βήμα περιγράφεται η αποστολή της αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου (απαραίτητη η αναγραφή του e-mail) προς την Ένωση που διοργανώνει τη σχολή (εκτός της σχολής PRO-UEFA και των ειδικών σχολών).

 

Ακολούθως,  ο υποψήφιος συλλέγει και αποστέλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

 

Το Τμήμα Μητρώου Προπονητών σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής έχει την υποχρέωση να αναρτήσει στην  επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα ονόματα των υποψήφιων προπονητών που επελέγησαν να φοιτήσουν (εκτός σχολής UEFA C).

 

Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (convention 2015) και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα (οι προπονητές οφείλουν να τα συμπεριλαμβάνουν στο φάκελο υποψηφιότητάς τους):

 

 1. Συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες
 2. Επαγγελματική ιδιότητα ως ποδοσφαιριστής
 3. Προϋπηρεσία ως προπονητής σε αναγνωρισμένα σωματεία
 4. Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 5. Πιστοποίηση από επίσημο φορέα για γνώση ξένης γλώσσας
 6. Πιστοποίηση από επίσημο φορέα για γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής σε λογαριασμούς που θα τους υποδειχθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων ή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής.

 

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι μπορούν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.

 

Μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων η Διοίκηση της Σχολής οφείλει να αποστείλει τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση των υποψήφιων εφόσον είναι εφικτό (άλλως θα παραδίδεται στην έναρξη της σχολής με usb).

 

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι επιπλέον οδηγίες που δίδονται από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη μέρα λειτουργίας της.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA PRO

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Ταυτότητα τριετίας UEFA A σε ισχύ

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για δύο χρόνια τουλάχιστον ως προπονητής UEFA A

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

10.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Ταυτότητα τριετίας UEFA B σε ισχύ

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για δύο χρόνια τουλάχιστον ως προπονητής UEFA B

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

10.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Elite Youth Α

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Ταυτότητα τριετίας UEFA A σε ισχύ

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο ή αναγνωρισμένες ακαδημίες για ένα χρόνο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA Α.

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

10.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Goalkeeper Α

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ότι υπήρξε τερματοφύλακας το λιγότερο πέντε (5) χρόνια στην ανώτερη επαγγελματική κατηγορία και κατέγραψε δέκα (10) συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ανδρών ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για τρία χρόνια τουλάχιστον ως προπονητής UEFA B

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Ταυτότητα τριετίας UEFA B σε ισχύ

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

9.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Κατοχή διπλώματος UEFA C ή UEFA C PLUS και αντίστοιχης ταυτότητας τριετίας σε ισχύ

7.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο ή αναγνωρισμένες  ακαδημίες για ένα χρόνο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA C ή UEFA C PLUS.

8.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

10.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Futsal B

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο (προαιρετικά)

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

10.Σύντομο βιογραφικό

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή NATIONAL C FUTSAL

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην ΠΕΠΣ

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

8.Σύντομο βιογραφικό

 1. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C PLUS

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Κατοχή ταυτότητας τριετίας National (UEFA C) σε ισχύ ή πιστοποιητικό UEFA B

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

9.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

10.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Λυκείου τουλάχιστον

8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

9.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή NATIONAL C GK

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Λυκείου τουλάχιστον

8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

9.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ

Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ (αφορά τις ελάχιστες ώρες μαθημάτων και εξετάσεων

Δίπλωμα National (UEFA C) (2 φάσεις)

Διάρκεια σχολής 12 ημέρες

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 85 ώρες

Εξετάσεις 3 ώρες

 

Δίπλωμα National UEFA C PLUS (1 φάση)

Διάρκεια σχολής 6 ημέρες

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 60 ώρες

Εξετάσεις 3 ώρες

 

Δίπλωμα UEFA B (2 φάσεις)

Διάρκεια σχολής 15 ημέρες

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 120 ώρες

log-book

Εξετάσεις 3 ώρες

 

Δίπλωμα UEFA Futsal B (1 φάση)

Διάρκεια σχολής 15 ημέρες

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 120 ώρες

log-book

Εξετάσεις 3 ώρες

 

Δίπλωμα UEFA Goalkeeper A (7 φάσεις)

Διάρκεια 7 Μήνες (19 ημέρες)

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 120

1η φάση: 5 μέρες (23 ώρες) στην έδρα της σχολής.

2η φάση: 2 μέρες (15 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)

3η φάση: 2 μέρες (15 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)

4η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής (θεωρία και πρακτική)

5η φάση: 2 μέρες (15 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)

6η φάση: 2 μέρες (15 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)

7η φάση: 1 μέρα (5 ώρες) στην έδρα της σχολής (εξετάσεις)

Log Book

Καθοδήγηση ομάδος

 

Δίπλωμα UEFA Elite Youth A (2 φάσεις )

Διάρκεια 17 ημέρες

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 120

log-book

Καθοδήγηση ομάδος

Εξετάσεις 6 ώρες

 

Δίπλωμα UEFA A (3 φάσεις)

Διάρκεια 8 + 8 + 8 ημέρες

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 180 ώρες

log-book

Καθοδήγηση ομάδος

Εξετάσεις 6 ώρες

 

Δίπλωμα UEFA PRO (2 φάσεις)

Διάρκεια 2 χρόνια

Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 420 ώρες

Ανάλυση ομάδων κορυφαίων διοργανώσεων

log-book

Καθοδήγηση ομάδος

Διατριβή

Επίσκεψη σε ομάδα εξωτερικού 3-4 ημέρες

Συμμετοχή σε study group scheme 4 ημέρες

Επίσκεψη 2+2 ημέρες στα εργαστήρια των τμημάτων ΤΕΦΑΑ

Εξετάσεις 9 ώρες

 

Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση στα μαθήματα και πλήρη επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις της σχολής για την λήψη του διπλώματος, δικαιούνται δίπλωμα UEFA αντίστοιχο της σχολής που φοίτησαν, βάσει της σύμβασης προπονητικής UEFA-ΕΠΟ και έχουν το δικαίωμα να εργάζονται -εφόσον κατέχουν ταυτότητα τριετίας σε ισχύ- ισότιμα και ισοδύναμα σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της UEFA (πλην των σχολών National).

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου (ενότητα κεντρικού μενού «Ε.Π.Ο./Κανονισμοί και Δίκαιο/Κανονισμοί») και Σύμβαση προπονητικής 2015.

 

Παράβολα συμμετοχής

 

 1. Σχολές ΕΠΟ/UEFA

 

National (UEFA C) / 2 φάσεις: 350 € ανά φάση (275 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

National (UEFA C) PLUS / 1 φάση: 350 € (275 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

UEFA B / 2 φάσεις: 450 € ανά φάση (350 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

UEFA Futsal B / 1 φάση: 1.000 € υπέρ Ε.Π.Ο.

National (UEFA C) Goalkeeper / 1 φάση: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

National (UEFA B) Goalkeeper / 1 φάση: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.

National (UEFA B+C) Goalkeeper / 2 φάσεις: 300 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA Elite Youth A / 1 φάση: 400 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA A Goalkeeper / 2 φάσεις: 650 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA A / 3 φάσεις: 600 € ανά φάση (500 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.

UEFA A+B / 3 φάσεις: 1.500 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA Elite Youth A / 2 φάσεις: 800 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA Pro / 2 φάσεις: 2.500 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.

Εκπαιδευτών / 2 φάσεις: 400 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.

 

Β. Σχολές επανεξέτασης

 

National (UEFA C)

1η πρακτική: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η πρακτική: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

1η θεωρία: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η θεωρία: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

 

National (UEFA C) PLUS

1η πρακτική: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η πρακτική: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

1η θεωρία: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η θεωρία: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

 

UEFA B

1η πρακτική: 200 € (125 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η πρακτική: 100 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

1η θεωρία: 200 € (125 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η θεωρία: 100 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

 

UEFA Futsal B

1η πρακτική: 175 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 175 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

National (UEFA C) Goalkeeper

1η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

National (UEFA B) Goalkeeper

1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

National (UEFA B+C) Goalkeeper

1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

UEFA Elite Youth Β

1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

UEFA A Goalkeeper

1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

UEFA A

1η πρακτική: 250 € (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο. (75 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο. (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο. (75 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

 

UEFA A+B

1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

UEFA Elite Youth A

1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

 

UEFA Pro

1η πρακτική: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.

1η θεωρία: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.

2η θεωρία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.

Προγραμματισμένες σχολές προπονητών

UEFA C

 

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Αχαΐας 31/8-4/9/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Ολοκλήρωση της 2ης Φάσης Σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Ημαθίας το χρονικό διάστημα 7-8/9/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Ολοκλήρωση της 2ης Φάσης Σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Καρδίτσας το χρονικό διάστημα 9-13/9/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας 21-24/9/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Λέσβου 24-28.9.2020 – Η Σχολή θα διεξαχθεί στη Λήμνο (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Δυτικής Αττικής 29/9-3/10/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Λέσβου 12-16.11.2020 – Η Σχολή θα διεξαχθεί στη Λήμνο (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Δυτικής Αττικής 16-20/11/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

UEFA B

 

Ολοκλήρωση της 2ης Φάσης Σχολής UEFA B στην ΕΠΣ Ξάνθης το χρονικό διάστημα 19-22/8/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

Ολοκλήρωση της 2ης Φάσης Σχολής UEFA B στην ΕΠΣ Ηρακλείου το χρονικό διάστημα 14-18/9/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

UEFA Α

 

Ολοκλήρωση της 3ης Φάσης Σχολής UEFA Α στην ΕΠΣ Δράμας το χρονικό διάστημα 6-10/8/2020 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 

UEFA UEFA GK B

 

Λειτουργία της 2ης Φάσης της Σχολής UEFA B GK το χρονικό διάστημα 24-27.08.2020 (Πληροφορίες proponites@epo.gr)

 

Λειτουργία της 3ης Φάσης της Σχολής UEFA B GK στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 21-23.10.2020 (Πληροφορίες proponites@epo.gr).

 

NATIONAL C GK

Λειτουργία σχολής NATIONAL C GK στην Θεσσαλονίκη  5-8.11.2020 (Πληροφορίες ΕΠΣ Μακεδονίας).

 

NATIONAL C FUTSAL

Λειτουργία σχολής NATIONAL C  FUTSAL στην Αθήνα 14-20.09.2020 (Πληροφορίες στην ΠΕΠΣ).

 

Σχολές επανεξέτασης

 

Λειτουργία Σχολής επανεξέτασης διπλωμάτων UEFA A, UEFA B, και UEFA C στην ΕΠΣ Αχαΐας το χρονικό διάστημα 31.08-5.09.2020. Λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr (βλέπε παρακάτω τη σχετική φόρμα): 13/08/2020.

 

Λειτουργία Σχολής επανεξέτασης διπλωμάτων UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, και UEFA C στην ΕΠΣ Μακεδονίας το χρονικό διάστημα 15.09-15.10.2020. Λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr (βλέπε παρακάτω τη σχετική φόρμα): 30/08/2020.

 

Λειτουργία Σχολής επανεξέτασης διπλωμάτων UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, και UEFA C στην ΕΠΣ Αθηνών το χρονικό διάστημα 15.10-15.11.2020. Λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr (βλέπε παρακάτω τη σχετική φόρμα): 30/08/2020.

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ

Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.

 

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου (κάντε κλικ ΕΔΩ)

2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*

5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**

6) Καταβολή παραβόλου 200 €

7) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)

*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.

**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017

 

Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών

 

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ( proponites@epo.gr ). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

 

Σημειώσεις:

 

 1. Όσοι προπονητές παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν με επιτυχία σχολές προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. από 1/1/2020, έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν ταυτότητα με λήξη 31/12/2021, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας παράβολο 130€ (65 € υπέρ Ε.Π.Ο., 65 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

 

 1. Όσοι υποψήφιοι προπονητές έχουν παρακολουθήσει σχολή προπονητών κατηγορίας UEFA-C, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης έως 31/12/2020 και έχουν στην κατοχή τους προσωρινή ταυτότητα, έχουν τη δυνατότητα εφόσον το αιτηθούν στην διεύθυνση στρατηγικής ανάπτυξης, να ανανεώσουν εκ νέου την προσωρινή ταυτότητα National (UEFA C) έως 31/12/2020 χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Όσοι ανήκουν σ αυτή την κατηγορία και δεν τους έχει εκδοθεί ποτέ ταυτότητα προπονητή National (UEFA C), δύναται εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν την αντίστοιχη προσωρινή ταυτότητα (UEFA C) έως 31/12/2020 καταβάλλοντας παράβολο 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

 

 1. Όσοι προπονητές ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση μιας σχολής UEFA C και είναι σε καθεστώς αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα National (UEFA C) για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

 

 1. Όσοι προπονητές έχουν παρακολουθήσει μία ή και τις δύο φάσεις μιας σχολής UEFA B αλλά δεν έχουν δίπλωμα UEFA C, έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν προσωρινή ταυτότητα National UEFA C (διάρκειας μέχρι 30/6/2021). Παράβολο έκδοσης: 70,00 € (35 € υπέρ Ε.Π.Ο., 35 € υπέρ της Ε.Π.Σ).

 

 1. Όσοι προπονητές έχουν παρακολουθήσει Σχολές Ανανέωσης Ταυτοτήτων έχουν τη δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να λάβουν ταυτότητα τριετίας η οποία θα λήγει στις 31.12.2021. Παράβολο έκδοσης: 130,00 € (65 € υπέρ Ε.Π.Ο., 65 € υπέρ της Ε.Π.Σ).